غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

ـکبل اور کار غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک


ـکبل اور کار مجبور کتن حالت ـکل صفحه مجبور کتن حالت ـکل صفحه غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک


غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

 

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکمجبور کتن حالت ـکل صفحه

مجبور کتن حالت ـکل صفحه غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

 

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک


leave your message