غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکـکل صفحه > Products > Security > غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسکـکبل اور کارغیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

 • 2021-01-28ـکبل اور کار9281
 • +86 18931825899
 • Robert Zhao
 • sales@argger.com
 • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه

 

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک


Expanded machine guard applications

غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

مجبور کتن حالت ـکل صفحه expanded metal machine guardingـکبل کتن پناه کتن ـکسبل expanded meshـکبل کتن پناه کتن ـکسبل expanded metal screenـکبل کتن پناه کتن ـکسبل
 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  What are the standards for expanded mesh?Short pitch (SWM): the length of the short diamond diagonal from the node base to the node base.Long pitch (LWM): the length of the long diamond diagonal from ...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  How many expanded mesh standards are there?Short pitch (SWM): the length of the short diamond diagonal from the node base to the node base.Long pitch (LWM): the length of the long diamond diagonal fro...

 • ـکبل اور کار

  The expanded mesh is a kind of metal hole mesh which can expand the metal material to the original length of two to ten times. It is also called metal stretching net, steel plate stretching net, stret...

 • ـکبل اور کار

  Expanded mesh is a kind of metal strip which can be divided into left and right with curvature. These two metal strips are not of the same thickness. This thickness is the width of stem wire, which is...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  Examples of application of expanded mesh surface treatmentThe expansion net is originally the use of excellent steel plate through the steel plate drawing machine for a stamping stretch to form a vari...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  A long time ago, expanded metal screen were often used for protective nets, fences and fences, such as the fences in our basketball court and track and field field when we were at school. Later, Domin...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  The permeability and beauty of expanded metal screen can effectively adjust the comfort of light and heat, so that the external wall can form effective ventilation and prevent hot air from gathering f...

 • غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک

  We all know that the expanded metal screen has a very important position in the decoration of our country because of its special decoration function. Moreover, the corrosion resistance of this metal m...

leave your message